Şükrü Efendi

Şükrü Efendi
(1299/ 1883- 1957)

Şükrü Efendi

Şükrü Efendi

1299/1883 yılında Konya’nın Türbe Önü’nde Durakfakih Mahallesi’nde doğdu. Anne tarafından da, baba tarafından da asil bir aileye mensuptur. Babası Mehmet Arif Efendi, baba dedesi ulemadan vilâyet meclis azası Hacı Abdurrahman Şükrü Efendi’dir. Bu dedesinin adını aldığı için esas adı Abdurrahman Şükrü’dür. Halk arasında Şükrü Efendi olarak bilinmiştir. Anne tarafından da Bakkal-zade Mehmet Efendi’nin torunudur.

Bakkalzade Mehmet Efendi, Kapı Camii imam hatipliğinde bulunmuş, halk tarafından veli olarak kabul edilen bir zattır. Onun 101 Anadolu Efsanesi’nde bir kerametinden bahsedilir.

Şükrü Efendi ilk tahsilini Durakfakı Sib-yan Mektebi’nde tamamladı, bundan sonra Enes Efendi’nin derslerine devam ederek, ondan icazet aldı. Konya Darü’l-Muallimin’ini de bitiren Şükrü Efendi, Konya’da; Dedemoğlu ve Küçükköy’de muhtelif okullarda öğretmenlik, önceleri Piripaşa Camii’nde imamlık ve Alâeddin Camii’nde de hatiplik görevlerinde bulundu.

Elimizdeki bir icazetnameye göre Şükrü Efendi Sultan Selim Camii imamlığına getirildikten sonra, İstanbullu Hafız Halil Efendi mahdumu Hacı Ahmet Niyazi Efendi’den aşera ve tak-rip okuduğunu ve icazet aldığını öğreniyoruz.

Konya’ya büyük hizmetler yapan Şükrü Efendi, pek çok da talebe yetiştirdi, Konya’da ilk sahur mukabelesini de adet haline getiren o oldu.

Büyük dedesi, ulemadan Osman Efendi Muğla (Aydın)’nın Yatağan kazasından geldiği için soyadını “Özaydın” olarak aldı. Araştırmacı yazar Selçuk Es, merhumun damadı idi. Şükrü Efendi, 1957 yılında vefat etti ve Üçler Kabristanı’na defnedildi.

Abdurrahman Şükrü Efendi’nin İstanbullu Hafız Niyazi Efendiden aldığı icazetnamenin ilk iki sayfası

KAYNAKLAR

M Ali Uz, Son 50 yılın Mukabele Geleneği, Akademik Sayfalar; C. 7. S. 37, s. 576;
M. Ali Uz, “Şükrü (Özaydın) Efendi, Akdemik Sayfalar, C.7, S. 37. s. 578.
Saim Sakaoğlu, 101 Anadolu Efsanesi, Ankara 2003, s. 117-118;
Sural, a.g.dizi yazı 18 Eylül 1975.