Yörük Hacı Şükrü Efendi

Yörük Hacı Şükrü Efendi
(1278/1861-1340/1924)

1278/1861 yılında Ilgın’ın Şuhud Köyü’nde doğdu. Babası da o köyün hatibi olan Hacı Osman Efendi’dir. Sekiz yaşlarında iken tahsil için Konya’ya gönderildi. Tanıdıklarından Kasap Sinan Mahallesi’nde Abdullah Efendi Hoca’nın terbiyesine verildi. Önce mahalle mektebini bitirdi ve hafız olduktan sonra, Süleymaniye ve Karatay Medresesi’ne devam etti. On altı yaşlarında iken anne ve babası ile hacca gitti. Hac dönüşü yeniden Karatay Medresesi’ne devam ederek tahsilini tamamladı ve icazet aldı. Sarf, nahiv, mantık, meânî, akaid derslerini Aladağlı Hacı Ahmet Rüştü Efendi’den, kıraat ilmini Büyük Çimili Ahmet Efendi’den, hadis ilmini de Parlak Hoca unvanıyla anılan Ahmet Fahri Efendi’den okudu.

1310/1892 yılında evlenerek Konya’ya yerleşti. 1322/1901 yılında da Fakıh Dede Mahallesindeki Saraçoğlu Medresesi’ne müderris oldu. 1914’de 30 talebesi vardır. İki yıl sonra, kendi arzusu ile Saraçoğlu Medresesi müderrisliğini bıraktı ve o yıllarda hacca giden Müftü Aladağlı Hacı Ahmet Rüştü Efendi’nin yerine vekâleten Za-feriye Medresesi’ne müderris ve Aziziye Camii’ne de vekâleten dersiam oldu. 1331 yılında Konya’da yeni açılan Darü’l-Hilâfe Medresesi fıkıh hocalığına tayin edildi. Aynı zamanda iyi bir hattat olan Hacı Şükrü Efendi, Hattatlığı da Mesnevihan Sıdkı Dede’den öğrendi. Ta’likyazı ile “Unvanü’ş-Şeref isimli bir kitap yazdı.

Âlim, fazıl, güzel ahlak sahibi bir insan olan Şükrü Efendi, fıkıh ilminde de otorite idi. 1340 R. 1924 M. yılında bir kalp krizi sonunda vefat etti ve Üçler Kabristanı’na defnedildi.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l-Bâki
El-merhum ve’l-mağfûr
Ulemâ-i kiramdan
Yörük Hacı Mustafa Şükrü
Efendi’nin ruhu için Fatiha
1340 K. Sani. C. Ahir: 1342

Merhum, Delibaş İsyanı’nda pek çok Ku-vayı Milliye taraftarı aileleri korumuş ve bu sebeple de Delibaş tararından idama mahkûm edilmişti. Delibaş’ın idam kararından tesadüfen kurtuldu.

Tapucu Ahmet Efendi merhumun oğlu, Ağrıslı M. Tevfik Efendi de damadıdır.

KAYNAKLAR
– Arabacı, a.g.e. s. 375;
– Uyar, Hattatlar Armağanı, S. 135-136. s. 14, 429,430;
– Sural, a.g dizi yazı, 30.10.1975:
– Yalçın Dililitaş “Günümüzde Unutulan Değerli İki İnsan; Enişte-Kayınbirader M. Tevfik Efendi ve Tapucu Ahmet Efendi”, İpek Yolu Özel Sayı, VII, 2004, s. 165-167.