Yusuf Dede

Yusuf Dede
(ö. 1080/1669)

Mevlevî şeyhlerinin ileri gelenlerinden bir zat olan Yusuf Dede, Konya doğumludur. Doğum tarihi malum değildir. Tahsilini ve sülûkunu tamamladıktan sonra, önce Bostan Çelebi’ye, sonra Galata Mevlevihanesi şeyhi Âdem Dede’ye bağlandı. Mûsikîşinastı, uzun yıllar neyzenbaşılık yaptı. IV. Murat’ın dikkatini çekti, saraya girdi. Beşiktaş Mevlevihanesi şeyhi Hasan Dede’ye damat oldu. Onun vefatından sonra da Beşiktaş zaviyesi şeyhliğine getirildi.

1080/1669 yılında vefat etti, adı geçen zaviyeye defnedildi. Arapça ve Farsça bilen Yusuf Dede’nin, Peygamber (Sallallahû Aleyhi Vesellem) Efendimiz’in mucizelerini toplayan on bin beyitlik “Ravzâtü’n-Nur” isimli bir eseri vardır.

Zühtü Yusuf Dede’de bu zaviyede yetişenlerdendir. Altı cilt üzerine tertip edilmiş Arapça bir Mesnevi şerhi vardır.

Ravzâtü’n-Nur’un bir beyti şöyledir:

Bir sinede kim nar-ı muhabbet eseri yok,
Zulmettedir ol nur-i Hûda’dan haberi yok.

Yusuf Dede ile 13 Mevlevi büyüğü, halen Çırağan Sarayı’nın alt katındaki bir türbede metfundur.

KAYNAKLAR

Sadettin Nûzhet. Konya Vilâyeti Haliyat ve Harsiyatı s. 199;
Mehmet Tahir, a.g.e. s. 1/228-229;
Bahaddin Kahraman, a.g. makale, s. 280; Es,
Muhtasar, (Uz), s. 2/441